ការលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនភាពនារីវ័យក្មេង


27 Sep, 2021

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បណ្ដាញយុវជនសង្កាត់ទឹកវិល ចំនួន៥នាក់ ស្រី១

បានតស៊ូមតិជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទឹកវិល ដើម្បីស្នើសុំអោយមាន សេចក្ដីសម្រេច

ស្ដីពីៈ "ការលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនភាពនារីវ័យក្មេង"

សកម្មភាពផ្សេងទៀត