ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ

ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ

ការស្ទង់មតិខ្លីពីការយល់ដឹងអំពីការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសំរោងនិងព្រះវិហារ​​ ឆ្នាំ២០១៣​

ការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋចេញពីការិយាយល័យច្រកចេញចូលតែមួយអំពីការងារមន្រ្តីច្រកចេញចូលតែមួយ​(OWSO) និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ​(DO)នៅក្រុងទាំងពីរ (សំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារ) ខែ​ តុលា ឆ្នាំ២០១៣

ប័ណ្ណវាយតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋស្តីអំពីការងារមន្រ្តីច្រកចេញចូលតែមួយ​ (OWSO) និងប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ(DO)នៅក្រុងទាំងពីរ (សំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារ) ខែតុលាឆ្នាំ២០១៣ ទាញយកឯកសារជា pdf

របាយការណ៍បញ្ចប់គម្រោងស្តីពីសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រមូលពត៌មានត្រឡាប់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការងាររបស់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ​(ក្រុមទី ៥:ព្រះវិហារ និងឧត្តរមានជ័យ) ទាញយកឯកសារជា​ pdf