កម្មវិធីវិទ្យុ

កម្មវិធីស្រ្តីឆ្នើម ប្រធានបទ ការងារស្ម័គ្រចិត្ត 


07 Jun, 2018

កម្មវិធី: ស្រ្តីឆ្នើម (០៧ មិថុនា​ ២០១៨)
ប្រធានបទ: ការងារស្ម័គ្រចិត្ត 
សម្របសម្រួលដោយ: កញ្ញា យី លុយហ៊ាង
វាគ្មិន: លោក ហេង គីមហុង មន្ត្រីគំរោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍ និង សន្តិភាព
លេខទូរស័ព្ទចូលរួម: 012 999 014, 015 222 102 និង 097 85 85 102 ។

កម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងទៀត