ភាសាខ្មែរ
Welcome to People Center for Development and Peace (PDP-Center) 


photo today

visiter

Flag Counter

share us

find us

ACTIVITIES

ពិភាក្សាពីផែនការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងសហគមន៍

ការមានគោលនយោបាយយុវជនច្បាស់លាស់សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ

គាំទ្រអោយមានការពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង

សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង

We strongly supports Cambodia Alcohol Control Law! And you?

What is Cambodia Should has Rule of Law By Control Alcohol ?