ភាសាខ្មែរ
Welcome to People Center for Development and Peace (PDP-Center) 


photo today

visiter

Flag Counter

share us

find us

ACTIVITIES

ការមានគោលនយោបាយយុវជនច្បាស់លាស់សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ

គាំទ្រអោយមានការពន្លឿនការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង

សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង

We strongly supports Cambodia Alcohol Control Law! And you?

What is Cambodia Should has Rule of Law By Control Alcohol ?

prevention deforestation community