ភាសាខ្មែរ
Welcome to People Center for Development and Peace (PDP-Center) 


photo today

visiter

Flag Counter

share us

find us

ACTIVITIES

Alcohol industry in Cambodia

Alcohol Sales

The lacking regulations and restrictions on alcohol sales in Cambodia contribute highly to the alcohol industry. Policing measures such as checking the blood alcohol content of drivers, lacks enough enforcement overall. This suggests drivers may be likelier to cause more car accidents.

The Wasteland: Into the minds and souls of the Boeung Kak Lake community

The Wasteland: Into the Minds and Souls of the Boeung Kak Lake Community


As the Cambodian rain beats down on the Boeung Kak Lake community in Phnom Penh, a family

of six seek shelter under a small hut made out of tin. Their lives have directly been impacted by the

Youth Participation in Election Reform

Cambodia's youth and student population is diverse and dynamic. They developed various ideas during the forum on “Youth Participation in Electoral Reform”. Ideas included a need for Cambodia to have a permanent voter registration body that provides automatic registration for them.

Alcohol kills one person every 10 seconds worldwide: WHO


By Nina Larson 

Geneva (AFP) - Alcohol kills 3.3 million people worldwide each year, more than AIDS, tuberculosis and violence combined, the World Health Organization said Monday, warning that booze consumption was on the rise.​​​ Including drunk driving, alcohol-induced violence and abuse, and a

ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ

អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដំ​ទ្បើង​ពន្ធ​លើ​ផលិតផល​​គ្រឿង​ស្រវឹង​​

អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន ដែល​ធ្វើកា​រលើ​វិស័យ​សុខភាព នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ស្នើឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា