ភាសាខ្មែរ
Welcome to People Center for Development and Peace (PDP-Center) 


photo today

visiter

Flag Counter

share us

find us

Radio Program


ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​នៅ​ថ្ងៃអង្គារ​ទី​១៧​កញ្ញានេះ គឺ​លោក​ យ៉ង់ គឹមអេង ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​​​និង​
'