ប្រជាធិបតេយ្យ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


16 Oct, 2018

ខេត្តកំពង់ចាម៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ យុវជនបង្គោលឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម បានបេីកវគ្គផ្សព្វផ្សាយពីប្រជាធិបតេយ្យ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់យុវជននៅក្នុងសហគមន៍សរុបចំនួន ៣៥នាក់ ស្រី ២០នាក់ ។ គម្រោងនេះគាំទ្រមូលនិធិដោយ សហភាពអឺរ៉ុប(EU)

សកម្មភាពផ្សេងទៀត