ការពិភាក្សា​ និង​ផ្តល់អនុសាសន៍​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​របាយការណ៍​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​


30 May, 2018

ខេត្តស្វាយរៀង​ ថ្ងៃទី​៣០​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨

មជ្ឈមណ្ឌល​ ភីឌីភី​ បានអញ្ជើញ​តំណាង​អាជ្ញាធរ​ និង​សហគមន៍​ចំនួន​ ១៥នាក់​ មកពីឃុំ​សំយ៉ោង​ និង​ឃុំ​ព្រៃធំ​ ក្នុងស្រុក​កំពង់រោទិ៍​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​ និង​ផ្តល់អនុសាសន៍​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​របាយការណ៍​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ របស់សហគមន៍​ លើ​ទំនាក់ទំនង​ហិង្សា​យេនឌ័រ​ នឹងការ​ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង​នៅ​ក្នុងសហគមន៍។

កម្មវីធី​នេះ​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​អង្គការ​ IOGT NTO-Movement.

#Cambodia_AlcoholLaw

 

 

 

សកម្មភាពផ្សេងទៀត