គោលនយោបាយបង្ការនិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើដៃគូស្និទ្ឋស្នាល និង​ សេចក្ដីប្រកាសពីឃុំ

សេចក្ដីប្រកាសមានការយល់ស្របពីឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សា

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៥

ក្រចេះ

រកាកណ្ដាល

បុសលាវ

ដា

គោលាប់

ថ្មគ្រែ

អូរឬស្សី

ស្វាយរៀង

បុសមន

ជ្រុងពពេល

កំពង់ច្រាច

មុឺនជ័យ

សង្កៃ

ធ្មា

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៦

ក្រចេះ

កន្តួត

ក្រាករ

ស្វាយរៀង

ជ្រុងពពេល

ពងទឹក

ថ្មាធ្មន់

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៧

បឹងចា​​​​​                           អូរគ្រៀន

ចង្កង់                             រលួស

កំពង់ចាម                      សណ្ដាន

ក្បាលដំរី​​                          សំបុក

កោះច្រែង                        កោះទ្រង់

ថ្មអណ្ដើត      ​                    ក្រចេះ

សំបូរ​     ​​​                           ស្រៃជិះ

 ថី្ម                                    វឌ្ឍនះ