គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង​ សេចក្ដីប្រកាសពីឃុំ

សេចក្ដីប្រកាសដីកាឃុំរបស់ខេត្តនានា

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៥

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៦

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៧

ដីកាឃុំនៅឆ្នាំ២០១៨

សៀមរាប

១  ល្វាក្រាំង

រ៉ារិន